CaZaBa

Úvod

O projektu

Tutorial

Galerie

Download

Koupit

Kontakt

Czech

English

Komplexní geometrie - Trajektorie

Pozor, následující obsah hovoří o pokročilém tématu. Prostudování předchozích tutoriálů je doporučeno.

Pohyb po trajektorii - Sledovací kamera

Při animaci pohybu těles velice často potřebujeme, aby se animované těleso drželo požadované trajektorie. Nastavovat takový pohyb ručně by bylo zdlouhavé a těžkopádné, a proto lze použít nástroj Trajektorie v kategorii Komplexní geometrie.

Pohyb po trajektorii

Předpokládejme například, že chceme, aby těleso obíhalo po kruhové dráze určitého poloměru. Na levém panelu na kartě 3D modely vyberte Elipsoid, což bude naše pohybující se těleso a nastavte ho následovně:

  • Poloměr A: 1
  • Poloměr B: 1
  • Výška Seg: 8
  • Obvod Seg: 16
  • Úhel výseče: 360

Poté si připravíme trajektorii. Ta může být v podstatě jakákoli série vrcholů propojených hranami. Je nutné dodržet podmínku, aby se trajektorie v žádném vrcholu nevětvila.

V našem případě chceme, aby elipsoid opisoval kruhovou dráhu. Tu nejsnáze připravíme z modelu Kruh na kartě 2D modely. Je nutné, aby dráha pro tvorbu pohybu byla dostatečně detailní, takže nastavíme kruh s dostatečným počtem segmentů po obvodu:

  • Poloměr: 10
  • Obvod Seg: 32

Tip: Pokud by si z jakéhokoliv důvodu nástroj Trajektorie nerozuměl s dráhou vytvořenou z kruhu, je druhá možnost vytvořit ji z Válce v kategorii 3D modelů. Válec převeďte na Obecnou geometrii zkratkou Ctrl+G. Označte a odstraňte stěny obou podstav. Potom označte a odstraňte vrcholy zbývajícího pláště válce kromě jediného prstence hran. Jelikož původní válec si uchovává začátek a konec pláště, získáme tak požadovanou kruhovou dráhu, která pouze nebude uzavřená smyčka.

Nyní na levém panelu na kartě Komplexní geometrie vyberte Trajektorie a stiskněte tlačítko Vytvořit. V dolní části levého panelu se objeví parametry pro trajektorii. Ty jsou velice snadné. V prvním parametru Trajektorie pomocí tlačítka [...] vyberte ze seznamu model naší kruhové dráhy. V druhém parametru Model opět tlačítkem [...] vyberte model, který se má po dráze pohybovat - Elipsoid. Nástroj Trajektorie funguje tak, že vloženému modelu vytvoří klíčové snímky ve stejném počtu a načasování, jaké odpovídá počtu vrcholů a proporcím vložené dráhy. Bude-li mít dráha mezi svými vrcholy v jednom místě delší hranu než jinde, budou i klíčové snímky výsledné animace proporčně odsazeny delší časovou prodlevou tak, aby byl pohyb animovaného tělesa rovnoměrný.

Dobu trvání pohybu nastavíme od počátečního snímku parametrem Start = 0 a do koncového snímku Stop = 200. Dráha tedy může mít například 32 vrcholů, tedy 32 klíčových snímků, ale díky parametrům Start a Stop jejich celkové trvání může být prodlouženo nebo zkráceno podle potřeb uživatele. V našem případě prodlouženo na 200 snímků. Má-li vstupní model již nějaké klíčové snímky, např. se změnou velikosti apod., můžeme je převzít nastavením parametru Animace na hodnotu Převzatá. Pozor: Nástroj Trajektorie však neanimuje rotaci modelu způsobenou zakřivením dráhy. Chce-li uživatel, aby model udržoval svou orientaci stále ve směru dráhy, musí tak model doladit ručně v každém klíčovém snímku. Nakonec výše zmíněný postup je pouze příprava animace pohybu po trajektorii. Je potřeba stisknout tlačítko Dokončit, čímž se nástroj Trajektorie transformuje na typ původního vstupního modelu se všemi jeho vlastnostmi, ale zároveň si ponechá i nově vytvořené klíčové snímky animace pohybu. Zobrazí se zpráva "Pozor! Tato operace je nevratná", takže stiskněte klávesu OK. Díky tomu je možné animovat i modely, které si potřebují uchovat své původní parametry jako jsou např. kamery, světla atd.

Tip: Model trajektorie jakéhokoliv tvaru vytvoříme jednoduše s pomocí úprav vrcholů a hran Obecné geometrie. Stačí si vytvořit jakýkoliv základní model, převést ho na Obecnou geometrii pomocí Ctrl+G a upravit.

Tip: Klíčové snímky pohybu po trajektorii se vytváří ve stejném pořadí, jaké mají vrcholy trajektorie. Pořadové číslo každého vrcholu zjistíte v popisku na levém panelu při označení vrcholu během úprav vrcholů modelu jako Obecné geometrie. Nicméně přesto je možné trajektorii rozšiřovat dalšími úpravami a vkládáním sekcí, což sice pořadí vrcholů naruší, ale to zcela nevadí. Důležité je pouze, aby trajektorie byla spojitá. Nástroj Trajektorie si po vložení modelu trajektorie jeho vrcholy sám setřídí od nižšího čísla k vyššímu tak, aby sledoval spojitou dráhu po hranách od jednoho vrcholu k následujícímu atd.

Sledovací kamera

Speciální situace nastane tehdy, když chceme animovat pohyb kamery i směr jejího pohledu souběžně. Je tedy potřeba vytvořit dvě animace trajektorie. Jednu pro kameru samotnou a druhou pro bod, který bude během pohybu sledovat.

Řekněme například, že bychom měli ve scéně pohybující se objekt, za kterým by kamera měla neustále putovat v závěsu - pohled ze třetí osoby. Tímto objektem může být například slimák umístěný v samostatné nové animaci. Novou animaci vytvoříte volbou Animace - Nová animace...

Až máme samostatnou animaci hotovou, můžeme se přepnout zpět do hlavní animace volbou Animace - Výběr animace... a na levém panelu v kartě Komplexní geometrie vytvoříme objekt Animace v animaci. V jeho parametrech pomocí tlačítka [...] vybereme animaci se slimákem a nastavíme Start snímek a Stop snímek tak, aby se přehrávala celá animace slimáka. Tímto jsme právě vytvořili objekt, který přehrává jakoukoliv jinou animaci a zároveň jej můžeme posouvat ve scéně jakoby to bylo jediné těleso.

Tip: Pokud vám nevyhovuje rychlost přehrávání Animace v animaci, je možné ji upravit v parametru Rychlost. Méně než 1.0 znamená pomaleji než originál, více než 1.0 znamená rychleji než originál.

Nyní vytvoříme dráhu pohybu, tedy model obsahující nevětvící se sérii vrcholů a hran, a výše popsaným způsobem pomocí nástroje Trajektorie z Komplexní geometrie vytvoříme pohyb objektu Animace v animaci po této dráze. Animovaný model, který jsme tímto získali (slimák pohybující se po trajektorii) teprve nyní můžeme nastavit do kamery jako LookAt model. Pokud ještě žádnou kameru nemáme, tak si ji vytvoříme na levém panelu na kartě Kamery / Světla. Chceme-li, můžeme zároveň model trajektorie pohybu umístit o něco výše nad jeho původní pozici, aby naše kamera sledovala slimáka mírně ze shora.

Pokud je vše připraveno, tak teď konečně můžeme vytvořit druhý nástroj Trajektorie, kterému opět jako vstupní trajektorii přiřadíme drátěný model trajektorie a jako vstupní model vložíme kameru. Kamera by se měla pohybovat za slimákem s malým zpožděním. Proto v parametrech Start a Stop nastavte hodnoty např. o 20 vyšší než u původní trajektorie slimáka. Jak bylo řečeno výše, v tomto okamžiku se jedná o model typu Trajektorie, ale pro správnou funkci kamery potřebujeme, aby se typ modelu vrátil na typ Kamera. Proto stiskneme tlačítko Dokončit čímž se objekt Trajektorie přetypuje zpět na typ vstupního modelu, který jsme vložili - na kameru.

Tip: Pokud bychom chtěli, aby se kamera během pohybu nedívala přímo na model před sebou, je možné to vyřešit takto. Vytvořte další 3D model, pomocí Ctrl+G ho převeďte na Obecnou geometrii a např. v úpravách vrcholů vymažte všechen jeho obsah. Tím získáme prázdný / neviditelný model, který lze opět animovat podle zcela jiné trajektorie a potom jej použít jako LookAt model kamery. Výsledkem může být animace kamery coby diváka, který se například veze v dopravním prostředku a během jízdy se rozhlíží po okolí a podobně.

Pokud všechno dopadlo dobře, měli bychom nyní mít ve scéně pevný objekt, který se pohybuje po zadané dráze a k tomu objekt kamery, která se pohybuje po stejné dráze v malém závěsu za ním. V libovolném viewportu pomocí šipky v levém horním rohu zvolte Pohled - Kamera... a vyberte kameru, kterou jsme před okamžikem naanimovali. Při spuštění nebo vyrenderování animace bychom měli vidět výsledný záběr kamery pohybující se v závěsu za sledovaným tělesem.

Tip: Když kamera sleduje těleso pohybující se po trajektorii, v zatáčkách může docházet k trhání obrazu. To je ovlivněno počtem segmentů, na které je zatáčka rozdělena. Pro lepší výsledky je nutné vymodelovat trajektorii, která bude mít v zatáčkách jemnější rozdělení segmentů.

<< Zpět k tématům

Copyright (c) 2013 - 2020

Všeobecné obchodní podmínky

Licence koncového uživatele