CaZaBa

Úvod

O projektu

Tutorial

Galerie

Download

Koupit

Kontakt

Czech

English

Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi Ing. Nikolou Dolejší, IČ: 75935040, se sídlem U Hřbitova 2767/4, 58601 Jihlava (dále jen "Autor"), a jejími zákazníky v oblasti prodeje produktů a poskytování služeb. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto Obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Softwarový produkt nebo Produkt – soubor zahrnující software Autora, dokumentaci v elektronické nebo tištěné podobě, včetně příruček a obalů, příslušná instalační média, a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky k původnímu Softwarovému produktu poskytnuté Autorem. Softwarový produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho používání – licence.

Aktivační klíč - série znaků a číslic, která po vložení do Softwarového produktu zpřístupňuje jeho plnou verzi.

Vlastník licence – podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který používá Softwarový produkt pro zajištění provozních potřeb v rámci svého vlastního podnikání, nevýdělečná organizace, která používá Softwarový produkt pro zajištění svých provozních potřeb, nebo fyzická osoba-spotřebitel, který nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vlastníkem licence je možné se stát zakoupením licence, získáním licence od Autora bezúplatně nebo jako "Nabyvatel" v případě převodu licence.

Uživatel – koncový uživatel Softwarového produktu.

Obchodní partner – podnikatelský subjekt oprávněný k prodeji Softwarových produktů Autora pod svým obchodním jménem.

Internetové stránky produktu – internetové stránky na adrese www.cazaba.cz provozované Autorem.

III. NABÍDKA PRODUKTU

Autor je producentem Softwarového produktu CaZaBa. Softwarový produkt je zpřístupněn ke stažení na Internetových stránkách Produktu. Podmínky používání Softwarového produktu jsou vymezeny v "Licenční smlouvě", která je v elektronické podobě Vlastníkovi licence předávána společně s Produktem. Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s médii, instalací Softwarového produktu, registrací Softwarového produktu nebo převodem licence, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve. Současně s uzavřením Licenční smlouvy vyjadřuje Vlastník licence a Uživatel souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

IV. INFORMACE O PRODUKTECH A JEJICH CENÁCH

Informace o nabídce Produktu jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Produktu. Ceny Softwarových produktů a jejich doplňků jsou uvedeny na internetových stránkách Produktu. Ceny individuálních služeb se domlouvají vždy individuálně na základě všech potřebných nákladů. Veškeré ceny Softwarových produktů a služeb, pokud není uvedeno jinak, jsou uváděny bez DPH - Autor není plátcem DPH.

V. OBJEDNÁVKY A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

Licence k Softwarovým produktům a služby je možné objednat pomocí formuláře online objednávek na Internetových stránkách Produktu nebo e-mailem (info@cazaba.cz). Podáním objednávky objednatel souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, akceptuje nabídku Autora a závazně objednává předmět objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb.

Podstatné náležitosti objednávky zahrnují:
Identifikaci předmětu objednávky:
- v případě Softwarových produktů: název Produktu, příp. řada, rok, varianta a typ/velikost licence nebo počet objednávaných licencí, Kontaktní údaje Autora viz internetové stránky Produktu.
- v případě individuálních služeb: požadavek na provedení služby, požadavek na místo poskytnutí služby, příp. návrh termínu poskytnutí služby, Identifikaci objednatele – firma/jméno, IČ, sídlo/adresa, stát, kontaktní osoba, kontaktní e-mail,
- způsob platby (více viz článek VI.).

Po odeslání objednávky bude objednateli na zadaný e-mail nejpozději do 3 pracovních dnů zasláno potrvzení objednávky a faktura s platebními údaji za objednané licence. Teprve až bude platba za objednané Produkty připsána na účet Autora, tak potom bude objednávka v co nejkratším termínu, obvykle však do 3 pracovních dnů, vyřízena formou odeslání Aktivačního klíče/klíčů Softwarového produktu na e-mailovou adresu objednatele. Případně objednavatel bude vyzván k doplnění chybějících údajů. Vyřízením nebo potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva nebo smlouva o poskytnutí služeb. Kupní smlouvu tvoří výlučně podmínky uvedené v Licenční smlouvě, Všeobecných obchodních podmínkách a ve vztahu ke konkrétnímu Softwarovému produktu v aktuálních tištěných materiálech nebo na internetových stránkách Produktu. Objednávku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky Produktu, smluvní strany nepovažují za přijetí objednávky. Nabídka musí být objednatelem přijata vždy bez jakýchkoliv výhrad, případně Autor na žádost objednatele vypracuje upravenou nabídku. Vyžaduje-li charakter Softwarového produktu nebo služby zpracování cenové kalkulace nebo nabídky, je smlouva uzavřena okamžikem odsouhlasení cenové kalkulace nebo nabídky oběma stranami. Softwarové produkty mohou být objednány také u Obchodních partnerů Autora. V takovém případě Autor neurčuje termíny a formy dodání mezi Obchodním partnerem a objednatelem. I v případě zakoupení Softwarových produktů prostřednictvím Obchodního partnera zakládá Licenční smlouva práva a povinnosti mezi Autorem a Vlastníkem licence Softwarového produktu.

V.1. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Je-li kupující fyzickou osobou-spotřebitelem (dále jen "Spotřebitel"), má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to do 14 dnů ode dne odeslání objednávky Softwarového produktu. Za Spotřebitele není pro účely těchto Obchodních podmínek považován Uživatel, který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno a identifikační číslo.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel uplatnit následujícím způsobem:
Spotřebitel informuje Autora formou jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) o záměru odstoupit od kupní smlouvy. Spotřebitel v prohlášení uvede datum objednání a identifikaci Produktu, své jméno a adresu, datum odstoupení a číslo svého bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peníze. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Dále Spotřebitel připojí originál dokladu o zakoupení nebo jiné dokumenty, které mohou prokázat zakoupení prostřednictvím Internetových stránek Produktu, a v případě odstoupení od koupě Softwarového produktu Produkt nesmí být vůbec použit (tzn. nesmí dojít k jeho aktivaci podle Licenční smlouvy) a musí být kompletní. V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen Autorovi do 14. dne ode dne odeslání objednávky Softwarového produktu, a v případě, kdy Spotřebitel poruší originální obal u Softwarového produktu nebo Softwarový produkt aktivuje nebo Spotřebiteli již byl odeslán Aktivační klíč Produktu, je odstoupení od smlouvy neplatné. V takovém případě se platba za Softwarový produkt nevrací.

Autor vrátí platbu, kterou obdržel od Spotřebitele (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než standardní způsob dodání nabízený Autorem) bez zbytečného odkladu.

V.2. Zánik možnosti odstoupení od kupní smlouvy

Od okamžiku odeslání Aktivačního klíče Produktu Kupujícímu je odstoupení od smlouvy neplatné a platba za Softwarový produkt se nevrací.

VI. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1. Možné způsoby a termíny dodání

Softwarové produkty jsou v elektronické podobě okamžitě ke stažení na Internetových stánkách. Aktivační klíče jsou vždy zaslány na kontaktní e-mail zákazníka vyplněný v objednávce. Obvyklá dodací lhůta Aktivačních klíčů činí nejdéle 3 pracovní dny a začíná běžet okamžikem připsání bezhotovostní platby na účet Autora.

VI.2. Možné způsoby platby

Softwarové produkty je možné uhradit bezhotovostním převodem předem na základě zálohové faktury nebo bezhotovostním převodem online. Výjimka není nárokovatelná a Autor s ní musí souhlasit. Autor má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého závazku Kupujícího s tím, že se na výši náhrady škody nezapočítávají úroky z prodlení.

VII. SOFTWAROVÉ PRODUKTY – SPECIFICKÉ PODMÍNKY

VII.1. Převod licence

Vlastník licence (dále v této části „Převodce“) je oprávněn Softwarový produkt trvale převést na jinou osobu (dále v této části „Nabyvatel“). Okamžikem převodu licence přechází na Nabyvatele veškerá práva a závazky vyplývající z Licenční smlouvy uzavřené mezi Převodcem a Autorem. Je-li k základní licenci Softwarového produktu, který má být převeden, vázán jakýkoliv doplněk nebo přídavná licence, může být Softwarový produkt převeden jen včetně těchto součástí. Zároveň není možné tyto doplňky a přídavné licence převádět samostatně. V případě převedení licence není Převodce nadále oprávněn převedený Softwarový produkt používat, musí jej zcela odstranit ze svého/svých počítače(ů) a převést na Nabyvatele veškeré části převedeného Softwarového produktu včetně všech rozšiřujících licencí, doplňků, médií, tištěného materiálu a aktualizací. Softwarový produkt získaný se slevou pro určitou skupinu uživatelů je možné na jiného Vlastníka převést pouze za předpokladu, že Nabyvatel splňuje podmínky přiznání původní slevy. V opačném případě lze převod licence realizovat pouze po doplacení rozdílu mezi cenou Produktu po slevě a plnou cenou Produktu platnou v době převodu licence.

VIII. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

VIII.1. Odmítuntí záruky

Kupující bere na vědomí, že žádný Softwarový produkt není možné vyrobit 100% bez vad. Kupující je povinen Softwarový produkt před koupí Aktivačního klíče řádně zkontrolovat a prohlédnout v rámci časově omezené zkušební doby Softwarového produktu. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pozdější reklamace z těchto uvedených důvodů nebude uznána.

Absence nebo rozdílnost vlastností či funkcí oproti uživatelské dokumentaci se nepovažuje za vadu a Uživateli nebo Vlastníkovi licence nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady ani nárok na odstoupení od Licenční smlouvy. Autor nenese odpovědnost za škody ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv.

VIII.2. Omezení odpovědnosti

Autor nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky uživatele. Za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat:
- případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací,
- absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci,
- skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Autorovi známy v okamžiku jeho vývoje,
- případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v aktualizované podobě na internetových stránkách Produktu.
- skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,
- případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,
- případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,
- případy, kdy provádí Uživatel zásahy do souborů Produktu pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem,
- Uživatel Produktu je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. Autor neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována.
- Autor není povinen poskytovat zákaznickou podporu a zajišťovat vývoj nebo údržbu Softwarového produktu.
- Autor nese odpovědnost za prokázanou škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Autor nenese odpovědnost za ušlý zisk Vlastníka licence.
- Autor nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny za Softwarový produkt uhrazené při nabytí licence.
- Vlastník licence je povinen prověřit Softwarový produkt z hlediska jeho funkčnosti a použitelnosti v konkrétní situaci dříve, než začne s jeho používáním. Toto platí i pro Produkty, které Vlastník licence obdrží v rámci odstraňování vad nebo aktualizace.

IX. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autor zpracovává osobní údaje Vlastníka licence nebo Kupujícího v rozsahu nezbytně nutném pouze za účelem identifikace pro uzavření kupní smlouvy a pro účely komunikace. Pro tyto účely Vlastník licence nebo Kupující v souladu s Evropským obecným nařízením o ochraně dat (dále jen "GDPR") udělují Autorovi souhlas s jejich zpracováním. Zpracovávané údaje jsou:

- Jméno a Příjmení (nebo Název firmy a IČ) Kupujícího

- Poštovní adresa Kupujícího

- Stát Kupujícího

- Kontaktní e-mail, na který budou Autorem zaslány Aktivační klíče po obdržení platby

Výše uvedené údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu za účelem uzavření kupní smlouvy, nejdéle však po dobu 5ti let od odeslání objednávky Softwarového produktu. Vlastník licence má právo kdykoliv požádat Autora o odstranění osobních údajů z evidence.

Oprávněným zájmem Autora na zpracování osobních údajů osob zastupujících Vlastníka licence je možnost komunikace s Vlastníkem licence – právnickou osobu v záležitostech licenční smlouvy, zejména ohledně uzavření smlouvy, plnění smluvních povinností nebo požadavků Uživatele. Vlastník licence je povinen fyzické osoby vystupující jako jeho zástupci či Uživatele, jejichž osobní údaje sdělí Autorovi v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy nebo poskytováním souvisejících služeb, informovat o jejich právech subjektů údajů v plném rozsahu dle GDPR. Pokud Vlastník licence nesplnil svou povinnost poskytnout informace zástupcům, je povinen toto sdělit Autorovi tak, aby mohl Autor informační povinnost vůči nim (subjektům údajů) splnit.

Autor prohlašuje, že nikdy neposkytne osobní údaje Vlastníků licence nebo Kupujících třetím stranám s výjimkou případů, které vyžaduje zákon.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.1. Obecná ujednání

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito Obchodními podmínkami dotčena. Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek nemá vliv na neplatnost nebo neúčinnost Obchodních podmínek jako celku.

X.2. Jednostranná změna Obchodních podmínek

Autor má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit Obchodní podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Softwarového produktu či nakládání s daty či osobními údaji Vlastníka licence či Uživatelů, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Softwarového produktu, či zavedení nových služeb ze strany Autora. Autor je dále oprávněn změnit Obchodní podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémového či aplikačního software či služeb užívá Autor k provozování Softwarového produktu. Autor je dále oprávněn změnit Obchodní podmínky v případech změn v hospodářské či finanční situaci, změně měny (např. přijetí Eura), inflaci a takových změnách okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Autora. Změny Obchodních podmínek budou ze strany Autora zpřístupněny na internetových stránkách Produktu. Změněné Obchodní podmínky nabydou účinnosti počínaje datem uvedeným v takto změněných Obchodních podmínkách.

Pokud Vlastník licence nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit výpovědí zaslanou ve lhůtě patnácti (15) dnů, počínaje dnem, kdy byl Vlastník licence o zveřejnění změněných Obchodních podmínek informován. Výpověď dle tohoto odstavce Vlastník licence zašle prostřednictvím e-mailu nebo v písemné formě na e-mailovou adresu info@cazaba.cz nebo na adresu sídla Autora. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 2 měsíce. Neukončí-li Vlastník licence smluvní vztah způsobem a ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, platí, že změny Obchodní podmínky akceptoval.

Účinnost Obchodních podmínek

Tato verze č. 1.0 Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem zveřejnění, tedy 11. 8. 2018. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze Obchodních podmínek.

Verze dokumentu: 1.0

Copyright (c) 2013 - 2023

Všeobecné obchodní podmínky

Licence koncového uživatele