CaZaBa

Úvod

O projektu

Tutorial

Galerie

Download

Koupit

Kontakt

Czech

English

Licence koncového uživatele

========================================
CaZaBa - Licence pro koncového uživatele
========================================

Copyright (C) 2013-2018 Ing.Nikola Dolejší. Všechna práva vyhrazena.

http://www.cazaba.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
========================================

1.1 Tato smlouva je licenční smlouvou (také "Smlouva") mezi Koncovým uživatelem Softwarového produktu (dále jen "Uživatel") a jeho autorkou Ing. Nikola Dolejší, U Hřbitova 4, 58601 Jihlava, Česká Republika, IČ: 75935040 (dále jen "Autor", nebo "Poskytovatel", nebo "Prodávající"), v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v aktuálním znění, přičemž podmínky a vztahy neuvedené v této licenční smlouvě se řídí právním řádem České republiky a mezinárodními úmluvami o dodržování práv k duševnímu vlastnictví.

1.2 Licenční smlouva je uzavřena ve chvíli otevření obalu s médii, instalací Softwarového produktu, registrací Softwarového produktu nebo převodem licence, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve.


2. DEFINICE POJMŮ
========================================

2.1 Softwarový produkt nebo Produkt - produkt podléhající tomuto licenčnímu ujednání, dokumentace v elektronické nebo tištěné podobě, včetně příruček a obalů, příslušná instalační média, a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky k původnímu Softwarovému produktu. Softwarový produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho používání - licence.

2.2 Software - počítačový program ve strojovém kódu obsažený v produktu včetně všech aktualizací a vylepšení vyjma poskytovaného Obsahu.

2.3. Obsah - v rámci tohoto ujednání odkazuje na obsah, který je zahrnut v Produktu společně se Softwarem. Například hudební a video soubory, skripty nebo fotografie a grafika stejně jako jiné soubory, které mohou takový Obsah obsahovat v sobě.

2.4 Počítač - jakékoliv programovatelné fyzické nebo virtuální zařízení, které je schopno zpracovávat Program ve spojení s CPU nebo vícejádrovým procesorem (např.: PC, notebook, počítačový tablet, terminál, instance virtuálního počítače atd. - tento výčet je pouze ilustrativní a není konečný). Následující ujednání platí pro počítačové sítě: Jestliže více Počítačů má přístup k serveru, kde je Produkt instalován, každý z těchto Počítačů se počítá jako samostatný Počítač. V takovém případě je vyžadována samostatná licence pro každý takový Počítač.

2.5 Upgrade - pro účely tohoto ujednání jde o doplňkové verze Produktu.

2.6 Aktivační klíč - série znaků a číslic, kterou je nutno zadat do Produktu, aby se aktivovala jeho plná verze s platnou licencí. Jeden Aktivační klíč odpovídá jedné licenci pro současný provoz Produktu na jednom Počítači.

2.7 Komerční účely - pro účely tohoto ujednání znamená jakékoliv komerční využití výsledků vlastní práce Uživatele při využití Softwaru a Obsahu pro přímý nebo nepřímý účel k finančnímu zisku (např.: prostředky prodeje, licencování, inzerce atd.).


3. VYMEZENÍ LICENCE
========================================

3.1 V rámci tohoto ujednání a po dobu platnosti tohoto ujednání Autor poskytuje zákazníkovi nevýhradní a nepřevoditelné právo k užívání Produktu na maximálně stejném počtu Počítačů, který odpovídá počtu zakoupených Aktivačních klíčů. Autorovi zůstává vlastnictví, autorské právo i ostatní práva k duševnímu vlastnictví spojená s tímto Produktem. Uživatel uznává Autorovo vlastnictví stejně jako všechna práva duševního vlastnictví k tomuto Produktu, záložním kopiím a dokumentaci. Kupující Softwaru je sám zodpovědný za řádné dodržování podmínek užití Produktu.

3.2 Právoplatný držitel Licence/Aktivačního klíče je oprávněn výsledky vlastní práce při užívání Produktu používat ke Komerčním účelům.

3.3 Pro případné budoucí Upgrady platí: Pouze vlastník Licence k užívání základního produktu je oprávněn přijímat Upgrade. Samostatné šíření Upgradu mezi třetí strany je zakázáno.

3.4 Je zakázáno Softwarový produkt nebo jeho části pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím stranám jeho využití pokud není smluvně výslovně stanoveno jinak.

3.5 Licenci k Softwarovému produktu mohou užívat pouze pracovníci Uživatele, tj. není dovoleno sdílení licencí pracovníky více subjektů.

3.6 Softwarové produkty podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejnění dané verze Softwarového produktu. Při inovaci Softwarových produktů je Uživatel povinen uzavřít novou licenční smlouvu vztahující se na inovovaný Softwarový produkt, a to některým ze způsobů vymezených v úvodním ustanovení této smlouvy.

3.7 Licence se vydává na Softwarový produkt jako celek, včetně všech jeho Upgradů. Jeho komponenty nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více Počítačích, než je uvedeno v této smlouvě.

3.8 Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Softwarový produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Softwarového produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Softwarového produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Autora. O těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.

3.9 Uživatel nesmí Produkt ani jeho část jakkoliv měnit, nahrazovat, analyzovat pomocí revers inženýringu, zasahovat do jeho funkčnosti a podobně.


4. ODPOVĚDNOST ZA VADY
========================================

4.1 Autor nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že Softwarový produkt a připojená dokumentace mohou obsahovat chyby a že nikdy není možné vyvinout program, který by pracoval zcela bezchybně za všech situací a všech Uživatelových potřeb nebo aby pracoval zcela bezchybně ve spojení s programy a hardwarem třetích stran. Za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat:

4.1.1 případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací,

4.1.2 absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci,

4.1.3 skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny,

4.1.4 případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v aktualizované podobě na internetových stránkách.

4.1.5 skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,

4.1.6 případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,

4.1.7 případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod.

4.1.8 případy, kdy jsou prováděny zásahy do databázových nebo programových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem,

4.2 Uživatel produktu je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. Autor neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována.

4.3 Autor není povinen poskytovat zákaznickou podporu a zajišťovat vývoj nebo údržbu Softwarového produktu.

4.4 Autor nenese odpovědnost za ušlý zisk. Autor nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z užívání Softwarových produktů a to jakýmkoliv způsobem.

4.5 Uživatel Produktu je povinen prověřit Softwarový produkt z hlediska jeho funkčnosti a použitelnosti v konkrétní situaci dříve, než začne s jeho používáním. Toto platí i pro Produkty, které Uživatel obdrží v rámci odstraňování vad nebo aktualizace.

4.6 Autor nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny za Softwarový produkt uhrazené při nabytí licence.


5. KOMPONENTY TŘETÍCH STRAN
========================================

5.1 Pokud Produkt obsahuje další Software jiných výrobců nebo je další Software do Produktu integrován, potom je Uživatel povinen postupovat také v souladu s licenčními podmínkami výrobce zmíněného Softwaru. Pokud Produkt obsahuje Software třetích stran, jejich licenční podmínky můžete nalézt v jejich vlastním souboru.

5.2 Tento Software obsahuje kód Autodesk® FBX® vyvinutý společností Autodesk, Inc. Copyright 2014 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento kód je poskytován "tak, jak je" a společnost Autodesk, Inc. odmítá veškeré záruky ať už výslovné nebo předpokládané, bez omezení včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv třetích stran. V žádném případě nebude společnost Autodesk, Inc. odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární nebo následné škody (včetně, ale bez omezení, nákupu náhradního zboží nebo služeb, ztráty z užívání, údajů nebo zisků nebo přerušení podnikání), které je způsobeno nebo jakkoli vyvozováno k odpovědnosti, ať už ve smlouvě, v objektivní odpovědnosti nebo v deliktu (včetně nedbalosti nebo jinak), které z jakéhokoli důvodu vyplývá z tohoto kódu. Pozn.: Text je přeložen. V případě neshod platí jeho anglický originál v bodě 5.3.

5.3 This software contains Autodesk® FBX® code developed by Autodesk, Inc. Copyright 2014 Autodesk, Inc. All rights, reserved. Such code is provided “as is” and Autodesk, Inc. disclaims any and all warranties, whether express or implied, including without limitation the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement of third party rights. In no event shall Autodesk, Inc. be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of such code.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
========================================

6.1 Autor je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na svého právního nástupce nebo postoupit pohledávky plynoucí z obchodních vztahů na třetí osobu.

6.2 Softwarový produkt dodaný s tímto licenčním ujednáním je majetkem Autora. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Doprovodnou dokumentaci k Softwarovému produktu nelze kopírovat.

6.3 Tato Licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření a zaniká porušením licenčních nebo autorských práv nebo jiným podstatným porušením povinností Uživatele uvedených v této smlouvě.

6.4 Uživatel bere na vědomí, že projevuje výslovný souhlas s dodržováním této Licenční smlouvy, se kterou se řádně seznámil, porozuměl jí a zavazuje se ji dodržovat.

6.5 Autor je oprávněn změnit jednostranně tuto Licenční smlouvu a je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi Licenční smlouvy na svých internetových stránkách a v Softwarových produktech.

6.6 Je-li nebo stane-li se jedna nebo více podmínek tohoto ujednání neplatnými, nebude to mít žádný vliv na platnost všech zbývajících podmínek. Neplatné podmínky budou nahrazeny platnými, které budou co nejblíže svému původnímu účelu.

Copyright (c) 2013 - 2023

Všeobecné obchodní podmínky

Licence koncového uživatele